Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

I. PHẦN MỞ ĐẦU

Hand, United, Together, People, Unity

Friend/Friendship là một trong những topic khá “common” (quen thuộc) trong bài thi IELTS SPEAKING. Mặc dù đây không phải là một topic khó, tuy nhiên để có thêm nhiều ý tưởng và từ vựng để tự tin hơn trong phòng thi thì chúng ta hãy cùng nhau tham khảo bài viết dưới đây nhé.

II. VOCABULARY HIGHLIGHTS

2.1. Các từ vựng chỉ về người bạn

Girls, Lesbians, Best Friends, Female

1. Schoolmate / ˈskuːlmeɪt /: bạn cùng trường

2. Classmate / ˈklæsmeɪt /: bạn cùng lớp

3. Roommate / ˈruːmmeɪt /: bạn cùng phòng

4. Playmate / ˈpleɪmeɪt /: bạn cùng chơi

5. Soulmate / ˈsoʊlmeɪt /: bạn tâm giao/tri kỷ

6. Colleague / ˈkɑːliːɡ /: bạn đồng nghiệp

7. Comrade / ˈkɑːmræd /: đồng chí

8. Partner / ˈpɑːrtnər /: đối tác, cộng sự, vợ chồng, người yêu, bạn nhảy hoặc người cùng chơi trong các môn thể thao.

9. Associate / əˈsoʊʃieɪt /: tương đương với partner trong nghĩa là đối tác, cộng sự. nhưng không dùng với nghĩa là vợ chồng, người yêu, bạn nhảy hoặc người cùng chơi trong các môn thể thao.

10. Buddy / ˈbʌdi /: bạn nhưng thân thiết hơn một chút.

11. Ally / ˈælaɪ /: bạn đồng mình

12. Companion / kəmˈpæniən /: bầu bạn, bạn đồng hành

13. Boyfriend / ˈbɔɪfrend /: bạn trai

14. Girlfriend / ˈɡɜːrlfrend /: bạn gái

15. Best friend / best frend /: bạn tốt nhất

16. Close friend / kloʊz frend /: bạn thân

17. Busom friend / ˈbʌksəm frend /: cũng có nghĩa giống như close friend là bạn thân

18. Pal / pæl /: bạn. chẳng hạn như penpal: bạn qua thư = pen friend

2.2. Các cụm từ hay nói về tình bạn

 cau-noi-tieng-anh-ve-tinh-ban.jpg

It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.

Tình bạn … không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. Thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả

Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Đừng đi theo sau tôi, tôi không phải người dẫn đường. Đừng đi trước tôi, tôi không thể đi theo. Chỉ cần bên cạnh tôi và là bạn của tôi

Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.

Tình yêu là một thế lực duy nhất có thể biến kẻ thù thành tình bạn.

Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc

Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.

Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.

Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.

- John Lennon

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.

- Richard Bach

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.

If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.

Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.

A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely.

- Pam Brown

Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.

Nguồn: Langmaster Edu (Những từ chỉ người bạn trong tiếng Anh)

(Những câu tiếng Anh hay về tình bạn)

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí