Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

1. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE TENSE)

+ V+ -ed (or -d) ex: He worked for the post office.
- did not + V ex: They didn't work for the post office.
? did ... + V? ex: Did she work for the post office?

ielts-grammar-cac-thi-qua-khu-past-tenses-phan-1

► NOTE: Những động từ bất quy tắc:

Nhiều động từ bất quy tắc: went (go), came (come), wrote (write)

→ Lưu ý dạng bất quy tắc của động từ be: I/he/she/it was; you/we/they were

Cách sử dụng:

Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn

♦ Để nói về những hành động đã hoàn thành trong quá khứ. Thông thường thời gian được đề cập:

ex: A few weeks ago a woman called to report a robbery at her house.

Nhưng không cần nhắc đến thời gian nếu nó đã được biết:

ex: How did the burglar break in without anybody hearing him? (in the story I just told you about)

♦ Để đưa ra một loạt các hành động theo thứ tự mà chúng đã xảy ra:

ex: The burglar came in through the front door, picked up the woman's handbag, emptied it out and stole her purse.

he came in picked up the handbag emptied it out and stole her purse
THE PAST NOW

Chúng ta thường sử dụng các từ như next hoặc then để chỉ chuỗi sự kiện:

ex: Then, the burglar went into the front room, opened all the cupboards and took a valuable collection of CDs.

♦ Để nói về những hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ:

ex: When her son got older he often went out to visit his friends after school.

→ Lưu ý rằng used towould cũng có thể được sử dụng.

♦ Để nói về những tình huống dài hạn trong quá khứ không còn đúng nữa:

ex1: Bill Murphy worked for the police force for over 17 years.

he worked for the police force for over 17 years
<——————————17 YEARS——————————> NOW

ex2: Explorers at that time believed that the world was flat.

→ Lưu ý rằng used to cũng có thể được sử dụng.

2. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST CONTINUOUS TENSE)

+ was/were + V + -ing ex: He was watching the news.
- was/were not + V + -ing ex: She was watching the news.
? was/were ... + V + -ing? ex: Were you watching the news?

Cách sử dụng:

Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

♦ Để cung cấp bối cảnh cho một hành động hoặc sự kiện (thường là trong quá khứ đơn). Chúng ta thường sử dụng các từ như when, whileas:

ex1: It happened at five in the afternoon while she was watching the news on TV.

ex2: He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

he was doing his homework
THE PAST NOW
the burglar came into the house

Có thể có nhiều hơn một bối cảnh xảy ra cùng một thời điểm:

ex: He was listening to music and working on his computer.

♦ Khi chúng ta muốn nhấn mạnh hoạt động mà không tập trung vào việc hoàn thành nó. So sánh:

ex1: For a while last year I was working at the cinema, studying for my degree and writing a column for the local newspaper. (we don't know if the actions were completed or not, or whether they happened at the same time)

ex2: Last year I worked at the cinema, studied for my degree and wrote a column for the local newspaper. (suggests all of the jobs are now complete, and probably happened in that order)

► NOTE: Động từ trạng thái thường không có hình thức liên tục.

3. USED TO AND WOULD

+ used to / would + V ex: He used to / would lock the door.
- did not + use to + V ex: I didn't use to lock the door.
? did ... use to + V? ex: Did she use to lock the door?

luyen-thi-ielts-grammar-cac-thi-qua-khu-past-tenses-phan-1

Chúng ta sử dụng used to + V hoặc would + V (bị rút ngắn thành 'd trong tiếng Anh nói) để nói về những hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ:

ex1: She used to keep the front door locked. (but she stopped doing this)

ex2: She would leave the door unlocked whenever she was at home.

► NOTE: Would không thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi Yes/No.

Chúng ta sử dụng used to + V để nói về các tình huống cố định thường không còn đúng nữa:

ex: Bill Murphy used to work for the police force. (but he doesn't now: not Bill Murphy would work for the police force.)

Chúng ta không sử dụng used to nếu chúng ta muốn nói về tình huống kéo dài trong bao lâu:

ex: Bill Murphy worked for the police force for over 17 years. (not Bill Murphy used to work for the police force for over 17 years.)

► NOTE: Chúng ta không sử dụng would với động từ trạng thái.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí