Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Dạng bài Cause and Effect này trong IELTS Writing Task 2 sẽ đưa cho bạn một vấn đề cụ thể nào đó và yêu cầu bạn chỉ ra những nguyên nhân hợp lý và thảo luận về những ảnh hưởng của vấn đề đó.

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng học :

- Cách triển khai Ideas cho dạng bài này

- Cấu trúc làm bài band 9.0

- Bài viết mẫu về Cause Effect Essay.

Đây là ví dụ về một dạng bài mẫu trong IELTS Writing Task 2:

Today more people are overweight overweight than ever before. What in your opinion are the primary causes of this? What are the main effects of this epidemic?

Generating Ideas

Sau khi đã đọc câu hỏi xong, chúng ta có thể xác định được vấn đề dễ dàng : growing number of overweight people.

Nhưng trước khi bắt đầu viết bài thì chúng ta nên nghĩ trước ra 2-3 causes và 2-3 possible effects của vấn đề đó.

Ví dụ :

Causes of obesity:

  1. inactive lifestyle (relying on cars instead of walking, fewer physical demands at work, inactive leisure activities)
  2. unhealthy eating habits (eating fast-food, drinking high-calorie beverages, consuming large portions of food, eating irregularly)

Effects of obesity:

  1. physical health problems
  2. loss of productivity
  3. depressions and mental disorders

Sau khi chúng ta đã có các Ideas rồi thì đã đến lúc sử dụng chúng để viết bài.

Band 9 answer structure :

  • Introduction
  • Body paragraph 1 - causes
  • Body paragraph 2 - effects
  • Conclusion

Viết Introduction:

Viết về vấn đề cần giới thiệu trong hai câu :

Sentence 1: Paraphrase lại vấn đề. Chúng ta có thể sử dụng các từ : nowadays, today, these days để bắt đầu :

Nowadays the number of overweight people is constantly growing

Sentence 2: Viết về những thứ sẽ triển khai trong bài:

This essay will discuss the main reasons of this epidemic and then describe the possible effects of the problem.

Viết Body

Body paragraph 1 – causes

Sentence 1: Nêu những nguyên nhân chính của bệnh béo phì:

In my opinion, the foremost causes of obesity are inactive lifestyle and unhealthy eating habits.

Sentence 2-3: Nêu ra nguyên nhân đầu tiên. Giải thích cặn kẽ và chứng minh nguyên nhân đó.

Today more and more people rely on cars instead of walking, have less physical demands at work and prefer inactive leisure activities. This results in burning less calories and gaining weight.

Sentence 4-5: Miêu tả nguyên nhân thứ hai. Đừng quên đưa ví dụ để lập luận thêm chặt chẽ :

Moreover, the problem is accentuated by the growing number of people, who eat irregularly and consume large portions of high-calorie food. For example, about 50% of the adult population in Europe with so-called disordered eating suffer from obesity.

Body paragraph 2 – effects

Sentence 1: Chỉ ra tất cả những ảnh hưởng khả thi

The possible effects of this problem include physical health problems and loss of productivity.

Sentence 2-3: Giải thích ảnh hưởng đầu tiên và đưa ví dụ:

First of all, obesity results in incorrect functioning of the human body and contributes to the risk of developing some chronic illnesses. For example, as body fat percentage increases, the person’s metabolism worsens, which in turn may result in diabetes or heart diseases.

Sentences 4-6: Giải thích ảnh hưởng thứ hai và đưa ví dụ:

Secondly, overweight people are very unhealthy and often suffer from stress and tiredness. This lessens their work capacity and results in lower productivity. For example, it has been proven that an obese person needs to put more effort to complete some task than a person with normal weight.

Viết Conclusion

Phần này chúng ta chỉ cần khẳng định và tổng hợp lại các nguyên nhân và ảnh hưởng của chúng mà đã được miêu tả ở thân bài :

To sum up, obesity is a big problem that affects a lot of people nowadays. It’s mainly caused by inactive lifestyle and eating disorders and results in severe health problems and loss of productivity.

Model essay

Nowadays the number of overweight people is constantly increasing. This essay will discuss the main reasons of this epidemic and then describe the possible effects of the problem.

In my opinion, the foremost causes of obesity are inactive lifestyle and unhealthy eating habits. Today more and more people rely on cars instead of walking, have less physical demands at work and prefer inactive leisure activities. This results in burning less calories and gaining weight. Moreover, the problem is accentuated by the growing number of people, who eat irregularly and consume large portions of high-calorie food. For example, about 50% of the adult population in Europe with so-called disordered eating suffer from obesity.

The possible effects of this problem include physical health problems and loss of productivity. First of all, obesity results in incorrect functioning of the human body and contributes to the risk of developing some chronic illnesses. For example, as body fat percentage increases, the person’s metabolism worsens, which in turn may result in diabetes or heart diseases. Secondly, overweight people are very unhealthy and often suffer from stress and tiredness. This lessens their work capacity and results in lower productivity. For example, it has been proven that an obese person needs to put more effort to complete some task than a person with normal weight.

To sum up, obesity is a big problem that affects a lot of people nowadays. It’s mainly caused by inactive lifestyle and eating disorders and results in severe health problems and loss of productivity.

(251 words)

Nguồn: Ielts-up.com

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí