Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

IELTS Advantages and Disadvantages essay task (IELTS Writing Task 2) được áp dụng để kiểm tra khả năng phân tích ưu điểm và nhược điểm của một hiện tượng hoặc vấn đề cụ thể của bạn trong bài kiểm tra viết.

Có 2 dạng bài Advantages/Disadvantages essay:

 • Loại 1 yêu cầu bạn chỉ cần thảo luận về những lợi thế và bất lợi của chủ đề được nhắc tới.

 • Loại 2 yêu cầu bạn thảo luận về những lợi thế và bất lợi sau đó đưa ra ý kiến của bạn về việc những lợi thế vượt trội hơn những nhược điểm hay ngược lại.

Advantages/Disadvantages essay Loại 1

Example question: The internet has made knowledge immediately available to people through computers and smartphones all around the world. Much of this knowledge is also free. Discuss the advantages and disadvantages of this trend.

Cấu trúc bài viết:

Bài tiểu luận về Ưu điểm và Nhược điểm của bạn nên có phần giới thiệu, hai đoạn thân chính và một kết luận.

 1. Introduction
 2. Paragraph 1 (Advantages)
 3. Paragraph 2 (Disadvantages)
 4. Conclusion

Lên dàn ý trước khi viết:

Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận Ưu điểm và nhược điểm của mình, hãy lập một kế hoạch ngắn gọn. Bạn nên ghi chú về hai ưu điểm và hai nhược điểm, cùng với bằng chứng / hỗ trợ cụ thể cho những ý tưởng đó.

Advantages Disadvantages
Example 1 It is quicker to find information Inaccurate information
Evidence Google/ search engines Forums - no fact-checking
Example 2 We can access a huge amount Breakdowns in technology
Evidence Wikipedia - more comprehensive than traditional encyclopedia internet can fail, books more reliable

Tạo ra một kế hoạch tốt như thế này sẽ có nghĩa là, thay vì hoang mang về việc nảy ra ý tưởng giữa chừng trong bài kiểm tra, bạn sẽ có thể tập trung hơn vào việc viết bài luận. Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận Ưu điểm và nhược điểm của mình, hãy lập một kế hoạch ngắn gọn. Bạn nên ghi chú về hai ưu điểm và hai nhược điểm, cùng với bằng chứng cụ thể hỗ trợ cho những ý tưởng đó.

Use Topic Sentences:

Bắt đầu Đoạn 1 và Đoạn 2 bằng một câu chủ đề - câu này sẽ đóng vai trò giới thiệu cho đoạn văn và cho người đọc biết bạn dự định nói gì trong phần còn lại của đoạn văn.

Paragraph 1: There are numerous advantages to internet-based learning.

Paragraph 2: Readily available knowledge is not without its disadvantages, however.

Mẹo: Nên ghi nhớ một số câu chủ đề như những câu dưới đây, vì bạn sẽ thấy rằng bạn có thể áp dụng cùng một câu chủ đề cho hầu hết các bài essay dạng Ưu Nhược điểm này.

e.g There are numerous advantages to…..shopping online/ taking a gap year/ assessing students through exams

Shopping online/ Taking a gap year/ Assessing students through exams is not without its disadvantages, however.

Sau câu chủ đề của bạn, bạn có thể bắt đầu triển khai các ý tưởng trong kế hoạch của bạn.

Kết nối các luận điểm:

Bạn cũng sẽ cần liên kết các ý tưởng trong đoạn văn của mình, để cho thấy rằng bạn đã nghĩ về cấu trúc và trình tự của bài essay của mình.

Một số ví dụ mà bạn có thể sử dụng trong bài essay về Ưu điểm và Nhược điểm bao gồm:

 • In addition to the speed at which one can find out some form of knowledge, the depth of the knowledge available is also more substantial.
 • What’s more, we are at the mercy of electronics. While a book can last a century, the internet may be susceptible to failure,

Kết thúc đoạn văn của bạn với một tuyên bố cuối cùng:

Paragraph 1 (Advantages): Overall, online knowledge nowadays is both efficient and broad.

Paragraph 2 (Disadvantages): In short, there are drawbacks to the expanse of knowledge on the internet.

Sử dụng mệnh đề tương phản:

Trong bài luận về Ưu và Nhược điểm bạn cũng có rất nhiều cơ hội để có thể sử dụng các mệnh đề tương phản để làm rõ ý tưởng của mình: e.g. although, while, despite. Việc sử dụng các mệnh đề này cho thấy bạn đang đối chiếu và cân nhắc cả 2 mặt của vấn đề lợi thế và bất lợi.

E.g. Although the internet is effective in delivering us information at high-speed, we cannot always rely on computers in the same way that we can with books.

Hãy nhớ rõ cấu trúc ngữ pháp cần thiết đi cùng với các dạng mệnh đề này:

 • Although + full clause (Although the internet is effective…)
 • While + full clause (While the internet is effective…)
 • Despite + verb-ing (Despite being effective…)
 • Despite the fact that + full clause (Despite the fact that the internet is effective)

Mời các bạn đón đọc phần 2 của bài viết đề tìm hiểu tiếp về cách làm dạng 1 và về dạng 2 của loại đề bài Ưu và Nhược điểm trong IELTS Writing.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí