Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Gửi tặng các bạn món quà siêu to khổng lồ cho năm 2020 ôn IELTS speaking rực rỡ nhé!

Trước hết các bạn cần lưu ý rằng đây là Tổng hợp dự đoán đề thi IELTS cho nên bạn không thể nói rằng chắc chắn đúng 100%. Cô nói với các bạn điều này không phải để các bạn không trách cô khi không rơi vào đề thi mà điều cô muốn nhấn mạnh là các bạn cần có một nền tảng kiến thức tốt và sự chuẩn bị kỹ càng cẩn thận thì mới có thể hy vọng đạt được những điểm số cao nhất có thể.

Bộ đề dự đoán IELTS speaking gồm có các câu hỏi của Part 1 và bộ câu hỏi Part 2&3 của bài thi nói IELTS. Các bạn nên ôn luyện Part 1 thật nhuần nhuyễn bởi vì chắc chắn đề sẽ trúng (cô đã kinh nghiệm rồi). Còn Part 2 nên ôn cùng Part 3 vì nó cùng nói về một chủ đề. Khi đã luyện nói xong câu nào, lấy bút đánh dấu tick vào câu đó trong bộ đề. Đề Speaking luôn nhiều, vì thế các bạn nên tải về sớm, chuẩn bị về mặt từ vựng và luyện tập trả lời để có thể tự tin khi vào phòng thi. Thực tế là nếu các bạn học lớp IELTS Online, các giáo viên sẽ chữa chi tiết cho bạn theo câu trả lời của bạn dựa trên bộ đề của bạn. Với việc chữa bài chi tiết như vậy thì kĩ năng Speaking không phải vấn đề khó. Ngoài ra, bạn còn cần phải nắm được các kiến thức cần thiết về:

Phát âm

Ngữ pháp

Từ vựng

Các chiến thuật trả lời

Những mẫu câu trả lời cố định

Bộ đề dự đoán IELTS speaking 2020

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING PART 1,2,3 NĂM 2020

PART 1

Running

 1. Do you like running?
 2. When was the last time you went for a run?
 3. Do you like to watch running competions on TV?
 4. Is your hometown a good place for running?

Taking Breaks

 1. Do you take breaks from your work?
 2. Do you prefer several short breaks or one long break?
 3. Did you take a lot of breaks when you were younger?
 4. Is it common for people in your country to take breaks?

Spending Time Alone

 1. Do you spend a lot of time by yourself?
 2. What do you usually do when you’re by yourself?
 3. Has what you do when your’re by yourself changed a lot?
 4. Is it important to have time for yourself?

Voice

 1. Do you like your voice?
 2. Has your voice changed much since you were younger?
 3. Does anyone in your family have a similar voice?
 4. Have you ever listened to a recording of your voice?

Work

 1. Why did you choose your job?
 2. How much work do you do in a week?
 3. Do you have to work on weekends as well?

Science

 1. Do you like science?
 2. Did you learn about science in primary school?
 3. How often do you read about science?
 4. Why is science important to learn about?

Where you Live

 1. Have you lived for a long time in your current city?
 2. What kind of a home are you living in?
 3. How could your living area be improved?

Where you Live

 1. Where do you live at the moment?
 2. What do you like about your neighborhood?
 3. Are there any parks where you live?

Work

 1. Do you work or study?
 2. Do you like the place where you work?
 3. What would make your work more interesting?

Cakes

 1. Do you like cakes?
 2. Have you ever baked a cake?
 3. How often do you eat cakes?
 4. Are cakes popular in your country?

Pens/Pencils

 1. Do you like to use pens or pencils?
 2. When was the last time you bought a pen or pencil?
 3. How would you feel if someone gave you pen as a gift?
 4. Are pens or pencils more common in schools in your country?

Walking

 1. Do you go places on foot a lot?
 2. Did you walk more when you were younger?
 3. Why do some people prefer walking to driving a car?
 4. Do people in your country walk a lot?

Books

 1. Do you like reading books?
 2. What kind of books do you like most?
 3. What sort of books did you read as a child?
 4. Is it important to read?

Countryside

 1. Do you like going to the countryside?
 2. What do you like to do there?
 3. Have you ever lived in the countryside?
 4. Would you like to live in the countryside in the future?

Friends

 1. Do you think you are a good friend?
 2. Do you still have some friends from your childhood?
 3. Has the types of friends you make changed a lot?
 4. What makes a good friend?

Jeans

 1. Do you like to wear jeans?
 2. How often do you wear jeans?
 3. Did you used to wear jeans when you were younger?
 4. What did you like about jeans?

Animals

 1. What is your favourite animal?
 2. What do you like about animals?
 3. Do you like going to the zoo?
 4. What can people do to protect wild animals?

Haircuts

 1. Do you often change your hair style?
 2. Do you enjoy going to the barbershop?
 3. What kind of haircuts did you get as a kid?
 4. Do people in your country get a lot of haircuts?

Public Holidays

 1. What public holidays do you celebrate in your country?
 2. Which public holiday do you like the most?
 3. What do you do during that holiday?
 4. Do you think there should be more public holidays in your country?

Emails

 1. Do you communicate via emails?
 2. Do you prefer getting texts or emails?
 3. Have you ever received an email that made you happy?
 4. Is email popular in your country?

Playing

 1. When you were a child, where did you like to play?
 2. Did you prefer playing indoors or outdoors?
 3. What kinds of games did you play?
 4. Do kids benefit more from playing outside?

Coffee or Tea

 1. Do you drink coffee or tea?
 2. When did you last drink coffee or tea?
 3. Is coffee or tea more popular in your country?
 4. Which would you offer to visitors who came to your home?

Relatives

 1. Are your relatives or friends more important to you?
 2. When did you last see your relatives?
 3. How do you spend time with your relatives?
 4. Are people in your country usually close with their relatives?

Pets

 1. Have you ever had a pet?
 2. What kind of pets do people like to have?
 3. What kinds of pets are common in your country?
 4. Do many people in your country have pets?

Study

 1. What is your major?
 2. Do you like it?
 3. Why did you choose that major?
 4. Which major would you want to change it to?

Seasons

 1. Which season do you like the most?
 2. Is it better to live in a place with 4 seasons or just 1?
 3. What is the weather like in your city?
 4. How do people in your country deal with bad weather?

Teachers

 1. Did you ever want to be a teacher?
 2. Which teacher do you remember best?
 3. What did you like most about your teachers?
 4. Do teachers remember their students in your country?

Crowded Places

 1. Which places in your city are crowded?
 2. Why are those places so crowded?
 3. How do you feel in crowded places?
 4. Have you ever felt comfortable in a very crowded place?

Film/Movie Star

 1. Who is your favourite film star?
 2. Would you like to be a film star?
 3. Have you ever met a film star in person?
 4. Are film stars popular in your country?

Perfume

 1. Do you like perfume?
 2. Do you use perfume?
 3. Would you ever give perfume as a gift?
 4. Do people in your country often wear perfume?

Cinema

 1. Do you often go to the cinema?
 2. What kinds of movies do you like to watch?
 3. Did you like to go to the cinema when you were a child?
 4. Do you prefer to go alone or with friends?

Morning Routine

 1. What is your morning routine?
 2. How is your routine different from when you were a child?
 3. What would you like to change about your current routine?
 4. What is a typical morning routine like for people in your country?

Travelling

 1. Do you like travelling?
 2. What is the most beautiful country you have visited?
 3. Would you like to have a job that demands travelling to other countries?
 4. What problems can occur when travelling?

Cooking

 1. Do you like to cook?
 2. Why do some people like cooking?
 3. Do you usually eat at home or eat out?
 4. What do people in your country usually cook?

Sunglasses

 1. Do you like sunglasses?
 2. How often do you wear sunglasses?
 3. Would you give sunglasses as a gift?
 4. Is it worth it to spend a lot of money on sunglasses?

Music

 1. Do you like music?
 2. Which types of music do you like?
 3. Would you like to learn a musical instrument?
 4. Do you prefer listening to music by yourself or with someone else?

Plants

 1. Do you like plants?
 2. When you were a child, did you like plants?
 3. Have you ever received a plant as a gift?
 4. Where can you learn about growing plants from?

Boredom

 1. How often do you get bored?
 2. What activity do you do when you are bored?
 3. Do you get bored more now compared to when you were younger?
 4. How do most people in your country deal with boredom?

Colors

 1. What is your favourite color?
 2. What color do you think is good for rooms?
 3. Do you prefer light or dark colors?
 4. What colors do people in your country like to wear?

Sharing

 1. What kinds of things do you share with friends?
 2. Did your parents encourage you to share?
 3. Is there anything you would not share?
 4. Are people in your country in the habit of sharing a lot?

Water

 1. Do you drink a lot of water?
 2. Do you prefer bottled or tap water?
 3. Did you drink a lot of water when you were younger?
 4. Would you say that bottled water is expensive in your country?

Skies

 1. Do you often look at the sky?
 2. Do you prefer to look at the sky during the day or at night?
 3. Have you ever taken a course about stars?
 4. Where is the best view of the sky where you live?

Shoes

 1. Do you prefer to wear shoes that are comfortable or fashionable?
 2. Do you buy many shoes?
 3. How many pairs of shoes do you have?
 4. What is your favourite pair of shoes?

Handwriting

 1. Do you have good handwriting?
 2. How did you learn your handwriting?
 3. Do you like receiving hand-written letters?
 4. How important is handwriting in your country?

Reading

 1. Do you like to read?
 2. When do you usually read?
 3. Did you like to read when you were younger?
 4. Do people read less today?

Food

 1. What kinds of foods do you like to eat?
 2. How different is food in your country today from when you were younger?
 3. Which foods do you dislike?
 4. What foods do people in your country buy at the market?

Drawing

 1. Do you like drawing?
 2. Which types of drawings do you like?
 3. Would you like to decorate your room with paintings?
 4. Have you ever learned about drawing in school?

Smiling

 1. When do you usually smile?
 2. How can you identify a fake smile?
 3. When was the last time you saw a bunch of people smiling?
 4. Do you often smile when taking photos?

Street Markets

 1. Do you like street markets?
 2. What’s the difference between street markets and supermarkets?
 3. Would you prefer a street market or a supermarket in a foreign country?
 4. How popular are street markets in your country?

Rubbish/Garbage/Litter

 1. How do you react when you see litter on the streets?
 2. Do you recycle?
 3. How do you help keep the streets tidy?
 4. What would you do if someone else dropped some litter?

Mathematics

 1. Do you like mathematics?
 2. Did you take mathematics lessons?
 3. How do math skills come in handy in daily life?
 4. Have you ever used an electronic calculator?

Sleep

 1. How much do you sleep every night?
 2. Do you think it’s a good idea to have a nap during the day?
 3. Did you sleep more in the past than you do now?
 4. Do you think old people need more sleep than young people?

Sport

 1. What sport do you like?
 2. Do you prefer team or individual sports?
 3. Who is your favourite sports star?
 4. What is the most popular sport in your country?

Cards and invitations

 1. Do you often send cards?
 2. On what occasions do you send cards?
 3. Do you prefer to receive cards or emails?
 4. Is sending cards common in your country?

PART 2+3

 1. A House or Apartment You Would Like to Live In

IELTS Speaking Part 2:

Describe a house or apartment you would like to live in.

You should say:

 • where it is / Where it would be
 • what you would (like to) do there
 • who you would (like to) live therewith
 • and explain why you would like to live in this place.

IELTS Speaking Part 3:

 • Do you think it’s better to rent or to buy a place to live in?
 • How easy is it to find a place to live in your country?
 • Do you agree that there is a right age for young adults to stop living with their parents?
 • What options are available to young couples looking for accommodation in your country?
 • What are some of the pleasures involved in making a home for ourselves?

2. An Interesting Animal You Have Seen

IELTS Speaking Part 2:

Describe an interesting animal you have seen

You should say:

 • What animal it was
 • When and Where you saw it
 • And explain how you feel about this animal

IELTS Speaking Part 3:

 • What kind of animals do people have in their homes?
 • Many animals are extinct these days. What do you think about this? Why is it happening?
 • Earlier people used animals for their work. Now, what do people use to do their work?
 • Researchers are being conducted on animals, is this a good idea?

3. A Successful Small Business

IELTS Speaking Part 2:

Describe a successful small business that you know about.

You should say:

 • what business/company it is
 • what this business does
 • how you know about this business
 • and explain why you think this business/company is successful.

IELTS Speaking Part 3

 • What qualities are required to become a company leader (or, CEO or, manager)?
 • In general, what factors do you think to determine whether a small company will become successful or not?
 • Do you think high technology plays an important role in a company’s development?
 • What do you think of charitable organizations?
 • Which do you think is better, to start your own business or to work for others?

4. A Crowded Place You Went To

IELTS Speaking Part 2

Describe a crowded place you’ve been to

You should say:

 • when you went there
 • where the place is (or, was)
 • who you went therewith
 • and explain how you felt about the place.

IELTS Speaking Part 3

 • Why do many people enjoy going to crowded places?
 • Where (or what) would you say is the most crowded place in your city?
 • Would you say it’s important for a city to have amusement (and/or recreational) facilities?
 • Why do you think people choose to live in big cities (despite the problems)?
 • How do you think cities overseas are different from those in your country?
 • Would you say urban planning is important?

5. A Family Member You Spend Time With

IELTS Speaking Part 2

Describe a family member you spend a lot of time with. You should say:

 • who this person is
 • what you usually do together
 • what kind of person he/she is
 • and explain why you spend the most time with him/her.

IELTS Speaking Part 3

 • What are the advantages of strong family relationships?
 • How many generations are usually living under one roof in your country?
 • What are the benefits, and drawbacks of a family of several generations living together?
 • Do parents have equal responsibilities in taking care of their children?
 • When taking care of a baby (or a young child), what do you think are the differences between a father and a mother?

6. A Person Often in the News

IELTS Speaking Part 2

Describe a person who is often in the news, and who you would like to meet.

You should say:

 • who this person is
 • how you know him/her
 • why he/she is often in the news
 • and explain why you would like to meet him/her.

IELTS Speaking Part 3

 • What is the difference between new media and old media?
 • Do you think the contents in the newspapers are reliable?
 • Do you think it’s necessary for people to watch foreign news?
 • How has social media changed how we consume news?
 • What kinds of (famous) people are usually in the news in your country?

7. The Desired Change to Your Local Area

IELTS Speaking Part 2:

Describe a change that could improve your local area.

You should say:

 • what the change would be
 • how this change could be made
 • what problems are causing the need for this change
 • and explain how this change would improve your local area.

IELTS Speaking Part 3:

 • Why do old people not accept changes?
 • Do you think it’s important for people to socialize with their neighbors?
 • How do people socialize with their neighbors?

8. A performance you enjoyed watching

IELTS Speaking Part 2

Describe a performance you enjoyed watching.

You should say:

 • what the performance was
 • when and where you watched the performance
 • who was performing (or, who performed)
 • and explain why you enjoyed the performance.

IELTS Speaking Part 3

 • Do you think traditional performances are important?
 • What do you think is the difference between watching a live performance and watching it on TV?
 • How do you think to watch a dance performance or a stage play influences children?

9. An Important Text Message

IELTS Speaking Part 2

Describe an important text message you received.

You should say:

 • who sent the message
 • what was in the message
 • why the person sent the message
 • and explain why the message was important to you.

IELTS Speaking Part 3

 • Why do some people dislike using text messages?
 • Have the ways that people communicate changed much in the recent few decades?
 • Why don’t people make phone calls instead of texting?
 • Do you think scientific development has any negative influence on communication?
 • What do you think are some of the main differences between communicating by writing and communicating by speaking?

10. A uniform you have worn

IELTS Speaking Part 2

Describe a uniform you have worn, (such as a school or company uniform). You should say:

 • what it looked like
 • when and where you needed to wear this uniform
 • who paid for this uniform
 • and explain how you felt about that uniform.

IELTS Speaking Part 3:

 • What would you say are the advantages and disadvantages of wearing a uniform?
 • In your country, do schools provide similar uniforms to their students?
 • What kinds of professions need to wear uniforms?
 • Do you think people wear clothes that reflect their personality?
 • Do you think women’s clothes show more variety than men’s clothes?

11. A Time When Someone Apologised to You

IELTS Speaking Part 2

Describe a time when someone apologized to you. You should say:

 • when this happened
 • what you were doing
 • who apologized to you
 • and explain why they apologized to you.

IELTS Speaking Part 3

 • What kinds of people are most likely to say sorry?
 • In what situations do you think people need to (or, should) apologize?
 • What do you think of those people who don’t apology very often?

12. An Article to Help People Improve Their Health

IELTS Speaking Part 2

Describe an article you read in a magazine or on the Internet that could help people improve their health. You should say:

 • when you read it
 • where you read it
 • what it was about
 • and explain why (you think) it could improve people’s health.

IELTS Speaking Part 3

 • How do you think people could become more healthier?
 • Are there any differences between the way old people and young people try to stay healthy?
 • Do schools in your country have any special activities to enhance the fitness of students?
 • Do you think people in the future will be doing more exercise and eat healthier than they are today?

13.A Trip by Public Transport

IELTS Speaking Part 2

Describe a trip you took by public transport. You should say:

 • when it happened
 • what means of transport you took
 • what you did during the trip
 • and explain how you felt about the trip.

IELTS Speaking Part 3

 • Do you think traffic jams would be reduced if people could travel on public transport for free?
 • Why do you think more and more people prefer to travel by plane?
 • What kinds of obstacles do you think some local governments have to face when they develop transportation infrastructure?

14. A Challenging Thing You Did

IELTS Speaking Part 2

Describe a challenging thing you have done. You should say:

 • when you did it
 • why you did it
 • how you handled this challenge
 • and explain why you thought it was challenging.

IELTS Speaking Part 3

 • What challenges do young people face today?
 • How do (young people) handle difficult or challenging tasks?
 • Which do you think is better, to face these difficulties and challenges alone or to seek the help of others?
 • Do you think people need to be challenged?

15. A Person Who Taught You

IELTS Speaking Part 2

Describe a person who taught you something important. You should say:

 • who this person was
 • what they taught you
 • how they taught it to you
 • and explain why you think what they taught is important.

IELTS Speaking Part 3

 • In what ways can we encourage others to accept new ideas and things (accept innovation)?
 • Can you suggest how we could make children more interested in learning?
 • Who would you say is more important to the education of a child, the parents or teachers?

16. A Member of a Team

IELTS Speaking Part 2

Describe a member of a team that you know about. You should say:

 • what team it is
 • what role in the team this person plays
 • and explain why you like him/her

IELTS Speaking Part 3

 • In a team, is it more important to pursue individual development or to achieve team targets?
 • Do you think it’s important for children to join teams in order to learn to cooperate with others?
 • Do you think disagreements among team members have a great influence on the teamwork?
 • Can you suggest how teamwork could be cultivated in classes at school?

17. A Job You Would Not Like to Do

IELTS Speaking Part 2

Describe a job you would not like to do. You should say:

 • what the job is
 • how you know about it
 • whether it is an easy or difficult job
 • and explain why you would not like to do it.

IELTS Speaking Part 3

 • How do you think AI (artificial intelligence) will affect people’s work?
 • What would you say are the important factors to consider when choosing a career?
 • That technology will make some people lose their jobs. How do you think this problem should be handled?
 • Would you ever move to work and live in another city?
 • Is it common in your country for people to move to other cities because of work?
 • When young people choose their jobs, which do you think is usually more important, the salary or their interest in the work?

18. Something Exciting You Did

IELTS Speaking Part 2

Describe something exciting that you did/ Describe an exciting experience you have had.

You should say:

 • when you did it
 • where you were when you did it
 • who you did it with
 • and explain why it was exciting for you.

IELTS Speaking Part 3

 • Does your country spend a lot of money on celebrating birthdays?
 • Do you think it’s necessary to spend a lot of money on holding a party?
 • Do people in your country usually go out to celebrate traditional festivals with others?

19. Not Allowed to Use Mobile Phone

IELTS Speaking Part 2

Describe a time when you couldn’t use your mobile phone. You should say:

 • where it was
 • what you were doing at this time
 • when it was
 • and explain why you were not able to use your mobile phone.

IELTS Speaking Part 3

 • Do you think there should be regulations on the use of mobile phones?
 • What do you think of primary school students owning a mobile phone?
 • What (minimum) age do you think is appropriate for owning a cell phone?

20. Prevented by the Weather

IELTS Speaking Part 2

Describe a time when the weather prevented you from doing something. You should say:

 • what your plan was
 • what weather you were hoping for
 • what happened
 • and explain how you felt when you had to change your plans.

IELTS Speaking Part 3

 • Do people in your country enjoy talking about the weather, as a small chat, when they meet each other?
 • What types of weather do people (in your country) prefer, cold or hot weather?
 • What kinds of people care most about the weather?
 • Would you say weather forecasts are usually accurate?

21. Something Difficult to Use

IELTS Speaking Part 2

Describe something you bought that was difficult to use at first. You should say:

 • what it was
 • why you bought it
 • how you use it
 • and explain why it was difficult to use at first.

IELTS Speaking Part 3

 • Do you often buy new things?
 • Would you say that advertising makes people buy more news things than they would if there was no advertising?
 • Do you think old(er) people have difficulties using some things that young people do not?

IELTS Speaking Cue Card topics for 2020

 1. Talk about a famous female leader.
 2. Describe a photograph in your home.
 3. Talk about a business you would like to open.
 4. Describe an occasion when you wake up early.
 5. Talk about a film you would like to discuss with your Friends.
 6. Describe a time when you first met someone.
 7. Talk about an advertisement that you remember.
 8. Talk about your Favorite Food.
 9. Talk about your hometown.
 10. A time when you shifted to a new house or new school.

Link download: https://bit.ly/3e7HfFY

Các bạn có thể xem những cuốn sách hay luyện speaking tại đây nhé! Chúc các bạn ôn thi tốt!

Sưu tầm và biên soạn theo: howtodoielts.com và ieltsmaterials.com

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí