Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Luyện thi IELTS Grammar: Câu so sánh (Comparing things)

Hoàn thành đoạn văn

Thời gian
15:00

Điền vào các chỗ trống để hoàn thành đoạn văn dưới đây. Sử dụng một từ trong mỗi chỗ trống.

Các biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng và loại sách được mua bởi nam và nữ và bốn nhóm tuổi khác nhau ở Vương quốc Anh
Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan.

The charts give information about the types of books that British men and women and different age groups buy. The initial impression from the charts is that women tend to buy  more books than men overall, although they buy slightly  non-fiction books. The people that buy the  books in the 45+ age group.

Nearly 60% of women buy fiction which is almost  as many as the number of men who choose this type of book. Nevertheless most age groups buy  fiction books than non-fiction ones showing that non-fiction is generally  popular than fiction.

The number of people buying fiction increases steadily from ages 16 to 45 with the  number of books, at just over 40% of the age group bought by 16- to 24-year-olds and the  number at just over 50% bought by the over 45s.

However, the pattern is different for non-fiction. The number of books bought by 25- to 44-year-olds is lower than the number bought by 16- to 24-year--olds and those over 45. Just over 40% of 16- to 24-year-olds buy non-fiction, but this number is not  high as the number of people aged 45 and over buying non-fiction at nearly 60%. Only 31% of 35- to 44-year-olds buy non-fiction and the number of 24- to 34-year-olds is  lower at 28%.

 

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí